Din kæres muligheder for et godt liv

Typisk er det sådan, at ens velbefindende som pårørende er tæt koblet til den syges/ handicappedes velbefindende og at man meget langt hen af vejen bærer et håb om, at tilstanden må bedre sig. Derfor er genoptræning, rehabilitering, vedligeholdelse af funktionsniveau osv. en dybt integreret del af livet som pårørende. Derfor følger her lidt information om typiske forløb og muligheder:

Handleplan
Man lærer hurtigt, at myndighedsbegrebet for livskvalitet er ‘handleplan’. Det betyder, at for at tildele ydelser, skal der ligge en plan, der helst skal indeholde noget målbart. Fx en udvikling eller vedligeholdelse af borgerens færdigheder og selvstændighed.

Ved udskrivning efter behandling på hospital, vil hospitalet typisk udarbejde en handleplan for det videre forløb, som kommunen overtager. Kommunen afdækker derefter yderligere behov for og formulerer en handleplan for genoptræning eller rehabilitering. Har din kære ikke været indlagt, er det kommunen selv, der planlægger forløbet, eventuelt i dialog med den praktiserende læge. Det er ikke en selvfølge at pårørende inviteres med til møder om en kommende handleplan, selvom det gud ske lov sker flere og flere steder.

Hvis din kæres funktionsevner kan vedligeholdes eller genoptrænes, gives der typisk tilbud om genoptræning eller rehabilitering med sigte på at kunne klare sig selv så meget som muligt. Du har som pårørende ingen ret til at blive oplyst om, hvad der står i handleplanen og hvilke faglige tanker, der ligger bag og ofte er din kære ikke selv klar over det. Men du har lov at spørge! Og det giver god mening for alle parter med en åben dialog om mål og midler, så du fx ikke udfører de ting for din kære, som terapeuterne vurderer, at denne selv er eller kan blive i stand til! Del gerne dine iagttagelser med terapeuterne og signaler klart, at I er på samme side og alle har en klar interesse i, at din kære bliver så frisk og selvhjulpen som muligt.

Transport
Træningen vil typisk foregå på sygehuset, i en kommunal træningsenhed eller hos en privatpraktiserende terapeut. Nogle kommuner har egen transportservice til og fra træning – eller andre aktiviteter. Det kan du spørge om, når din pårørende er visiteret til en aktivitet.

Har din kære (eller du selv) betydeligt nedsat gangdistance kan der søges handicap p-kort med ret til at bruge handicap p-pladser og holde på offentlige p-pladser i udvidet tid.

Flextrafik’ omfatter kørsel af syge og handicappede. Nogle ture er gratis, fx transport til sygehusbehandling, mens der er deltagerbetaling for andre, fx. transport til dagtilbud og private formål. Falck tilbyder abonnement på forskellige typer af kørsel for syge og handicappede.