Mental støtte

Psykologhjælp
Pårørende til kronisk syge, til mennesker med livstruende sygdom og til ofre for alvorlige ulykker, har ret til psykologbistand med tilskud fra sygesikringen. Strengt taget skal psykologhjælpen gives inden for det første år efter den udløsende begivenhed, fx den kroniske diagnose, men i praksis gives hjælpen ofte først senere i sygdomsforløbet, på det tidspunkt hvor du som pårørende føler behovet. Sygesikringen yder et tilskud på 60% af psykologens honorar for op til 12 samtaler. Din praktiserende læge skal henvise dig, men du kan selv vælge, hvilken psykolog, du vil benytte, så længe den pågældende har et ydernummer (dvs har en aftale med sygesikringen).

Pårørendevejledere og demenskoordinatorer
Næsten alle landets kommuner har en eller flere demenskoordinatorer eller demenskonsulenter (der er lidt forskel på valg af jobtitel). De foretager som regel hjemmebesøg, hvor de kan rådgive demensramte og deres pårørende om livet med demens og om de forskellige støttemuligheder, der findes i den pågældende kommune.

Kun få kommuner har en pårørendevejleder, som også tager sig af pårørende til andre end demensramte. Spørg i borgerservice, om du er så heldig af bo det rigtige sted. Da rollen som pårørendevejleder (eller pårørendekonsulent, -koordinator, eller hvad de nu hedder rundt onkring) er ret ny, og da kommunernes fokus kan være forskelligt, arbejder pårørendevejledere med forskellige metoder og initiativer. Ens for alle er dog, at de tilbyder individuel rådgivning, kurser eller foredrag, og samtalegrupper.

Børn og unge
Videnscenter for Patientstøtte har udviklet et tilbud i ‘børne/ungehøjde’, hvor børn og unge til syge forældre kan søge inspiration og råd til at tackle hverdagen. Læs mere HER

Andre tilbud
En hel del kommuner udbyder i samarbejde med frivillige et kursus for pårørende, som hedder Lær at tackle hverdagen som pårørende. Du kan se her, om din kommune er iblandt.

På nogle afdelinger på nogle hospitaler – men langt fra på alle – tilbydes pårørende netværksgrupper eller sorggrupper, hvis møder ledes af hospitalets personale, fx en psykolog eller hospitalspræst. Spørg på den afdeling, hvor din nærtstående kommer.

Din lokale kirke og din lokale præst kan også have tilbud om sorggrupper og/eller individuelle samtaler som en del af deres sjælesorg.